Forelesninger

Gjennom årene har Gry Løberg har forelest for en rekke hundeklubber, høgskoler, universitet og organisasjoner.

Når Gry foreleser har hun ofte en dialog med tilhørerne og stor takhøyde og romslighet for meningsutvekslinger. Men selvfølgelig innenfor rammer som vil være til nytte for alle og innen den oppsatte tiden.

Forelesningen spenner seg over ulike tema og varighet.

I tillegg til vanlige åpne forelesninger har Gry også vært med på å utvikle studier og kursserier. Hun har skrevet kurskompendier, laget eksamen og vært sensor på både skriftlig og muntlig eksamen på kurs, høgskoler og universitet.

Gry har forelest for HiNT, Veterinærhøgskolen og UMB, samt en rekke andre organisasjoner i inn og utland.

Forelesningstema

Gry Løberg har forelest over en rekke ulike emner og arter. Det er hovedsakelig hund og atferd Gry har forelest om, men hun har også vært innom andre arter og tema. Her er noen eksempler på forelesningstema som strekker seg over 1-3 timer:

Hvordan vil ulike treningsmetoder, mengde trening og aktivisering påvirke hundens atferd?

Det diskuteres en del om hvordan man skal trene hunden, hvor mye en hund burde ha av aktivisering, og om aktivisering er en nøkkel til å forebygge problemer. Men hvordan blir egentlig hundens atferdpåvirket av de ulike metodene? Hvilken metode er mest effektiv? Hvordan vil hundens velferd bli påvirket av de metodene? Og hvor mye og hva slags aktivisering er best? Vil det være rasevariasjoner, eller er det andre faktorer som gjør at metode og grad av aktivisering vil variere med hunden?

Målgruppe: For deg som er litt over gjennomsnittet interessert i hund
Tre timer inkludert to pauser

Hva påvirker hundens velferd?

De aller fleste av oss er opptatt av at hunden skal ha det bra. Men det er en rekke ting som påvirker velferden til hunden. Det kan være sosialisering, det sosiale miljøet, helse og arvelige lidelser og plager, oppstallingsforhold eller boforhold. Hvordan vil omplassering påvirke atferd? Gjenkjenning av smerte hos hund. Treningsmetoder, hundeeiers relasjon til hunden, atferdsproblemer, miljøberikelse og mer. Det er altså en rekke forhold som vil påvirke hundens velferd. Vi skal se på disse ulike temaene for å få et mer bevisst forhold til dem.
Målgruppe: For deg som er litt over gjennomsnittet interessert i hund
Tre timer inkludert to pauser

Hvordan forebygge atferdsproblemer?

Det er en rekke faktorer som kan øke sjansen for at en hund vil utvikle atferdsproblemer. Dette handler om en rekke miljømessige forhold, men også arvelige faktorer. I denne omgang skal vi se primært på de miljømessige forholdene som kan bidra til utvikling av atferdsproblemer. Men vi kommer ikke helt unna arvelige faktorer da ulike hunder vil bli påvirket av miljøet på ulike måter.
Vi skal se på hvordan miljøet kan påvirke helt fra unnfangelsen, andre faktorer er ernæring, egen relasjon til hunden, treningsmetoder, helse osv.
Målgruppe: For deg som er litt over gjennomsnittet interessert i hund
Tre timer inkludert to pauser à 15 minutter

Hvordan hunder tenker, forstår og lærer? Hundens kognitive egenskaper

I de senere år har det blitt gjort en rekke studer av hundens kognitive egenskaper. Det vil si hvordan den tenker, resonerer, løser oppgaver, hva den kan forstå osv. Dette har gitt oss ny innsikt i hundens atferd og egenskaper. Hunder har i mange tilfeller ferdigheter på lik linje med et barn. Vi ser på noen av de undersøkelsene som er gjort og hva denne nye innsikten kan bidra med.
Målgruppe: For deg som er litt over gjennomsnittet interessert i hund
Tre timer inkludert to pauser à 15 minutter

Relasjoner mellom hunder og mennesker

Hunden og mennesker har flere titusen år lang historie sammen, og er det første dyret som bodde sammen med oss mennesker. I løpet av denne tiden har hunden tilpasset seg menneskets atferd, men vi har også innlemmet hunden i vår sosiale gruppe på en helt spesiell måte. I tillegg til det ser vi også at folk har ulike holdninger, grad av tilknytning og ulik grad av antropomorfisme ovenfor hunden. Hvordan vil dette påvirke relasjonen mellom disse to artene? Og vil dette igjen påvirke hva vi gjør ovenfor hunden, som igjen påvirker hundens velferd?
Målgruppe: For deg som er litt over gjennomsnittet interessert i hund
Tre timer inkludert to pauser à 15 minutter

Kastrering av hunder med fokus på atferd

I den senere år ser det ut til at hunder oftere blir kastrert av hensyn til atferd eller for egen bekvemmelighetsskyld. Men hvordan påvirker egentlig kjønnshormonene atferd? Vil fjerning av de hormonproduserende organene løse atferdsproblemer? Hvordan er effekten av kastrering på hanner og tisper? Hva med kjemisk kastrering?
Forelesningen vil inneholde noe fysiologi, men det er ikke avgjørende for å forstå essensen.

Forebygging av bittskader på mennesker

Hvert år hører vi om tragiske historier i pressen. Folk har blitt bitt av hund, og det får stor oppmerksomhet. Diskusjonen om hundeloven og raseforbudet dukker opp og hvem har skyld og ansvar. Det er ikke noe enkelt svar på hvorfor hunder biter, men det er en god blanding av forhold ved hunden, hundeeier og den skadde.
I denne forelesningen skal vi se på hva som er typisk ved bittskader hos hunder. Hvilke hunder biter, hva er situasjonen, hvem blir bitt, og hvordan biter hunden. Når vi har noe kjennskap til dette er det lettere å se på hva vi kan gjøre for å forebygge bittskader

Atferdsproblemer hos hund

Hvor vanlig er det med atferdsproblemer hos hunder, og hvilke problemes forekommer hos ulike raser ? Hvorfor utvikler hunder atferdsproblemer og hva kan vi gjøre for å forebygge de? Hva slags tiltak kan man sette inn og vil alle hunder bli bra?

Domestisering av hund

Det er kjent av ulven er hundens opphav. Når startet prosessen fra ulv til hund, og hvordan skjedde det hele. Hvorfor har hunder blitt slik de er i dag? Hva skjer gjennom domestiseringsprosessen?

Sosial organisering hos hund

Hvordan organiserer hunder seg sosialt? Og hva er egentlig dominans og lederskap? Er dette ting som foregår kun mellom hunder, eller har de samme relasjon til oss mennesker?

10 gode råd for å få en velfungerende hund

Det er en rekke forhold som påvirker om en hund vil bli en velfungerende hund. Vi går gjennom 10 gode råd alt fra anskaffelse av valp til trening av hund. Du finner også en artikkel på temaet her

Atferdsvariasjon hos hund

Hvordan utviklet ulven seg til alle de ulike rasene vi ser i dag? Hvilke egenskaper har de ulike rasene, og hvilke raser er mer eller mindre i slekt?

Kastrering med atferden i fokus

Hvordan påvirker hormoner atferd hos hund, og hvordan blir atferden påvirket når vi kastrerer hunder?

Kommunikasjon mellom hunder

Hunder kommuniserer gjennom alle sansene. Hvordan sansene virker hos hunder vil påvirke hvordan de oppfatter omgivelsene og hvordan de kommuniserer. Vi ser på sanser, kommunikasjon, rasevariasjon og sosial atferd hos hunder. Vi legger mest vekt på visuell og auditiv kommunikasjon i denne forelesningen.

Aggresjon mellom hunder

Aggresjon ovenfor andre hunder uet på tur er det vanligste atferdsproblemet hundeeier søker råd for. Hvorfor utvikler hunder dette atferdsproblemet, hvilke raser har oftere dette atferdsproblemet og hva kan man gjøre for å behandle hunder med dette problemet?

Hundeloven, biting og farlige hunder

Om hundeloven og hvordan den kom til. Hva er en farlig hund, og finnes det farlige raser? Hvordan ser hundeloven på farlige hunder? Når det er hundeeiers feil at hunden har bitt, og når er det hundens feil? Om jobben som sakkyndig.

Hund og barn

Hund og barn kan danne tette bånd og påvirke hverandre positivt. Men av og til utvikler forholdet mellom hund og barn seg til en konflikt, eller et samvær hvor foreldrene er redd at hunden skal bite barnet. Hvorfor går det ofte bra, men hvorfor går forholdet mellom hund og barn også dårlig? Hva kan vi gjøre for å legge forholdene til rette for et godt forhold mellom hund og barn, og hva gjør vi når det har utviklet seg i feil retning?

Relasjoner mellom hund og menneske.

Den relasjonen hunden har til eier og eier har til hunden kan måles i ulike dimensjoner. Det meste omtalte er vel lederskap og dominans. Men en relasjon mellom to individer handler om så mye mer. Hva med f.eks. kjærlighet, tilknytning, vennskap, despotisme og antropomorfisme?

Valpesosialisering og miljøtrening av valper

Hvordan tidlige erfaringer påvirker atferd hos hund og hva som er viktig å legge vekt på for oppdretter, valpekjøper og instruktører på valpekurs.

Og her er også andre tema

  • Generelt om hundeetologi
  • Frykt for fyrverkeri, skudd og torden
  • Jaktatferd
  • Læringsteori
  • Motivasjon
  • Separasjonsangst og oppmerksomhetssøkende atferd
  • Stress – har det blitt en diagnose på hund?

Forelesning andre arter

Forelesning brede tema

  • Dyrevelferd
  • Dyremishandling

Pris og betingelser

Kveldsforelesning

Mandag – torsdag, vanligvis fra kl 18 – 21, på steder en reiser med bil innen 2 timer.
Prisen er kr 5.000,- for en kveld.

Heldagskurs

Lørdag eller en søndag. Heldagsforelesning er vanligvis fra kl 9-17. Vi dekker steder vi kan reise med bil.
Prisen er kr 12 000 for en dag

Helgekurs

Lørdag og søndag fra kl 9 på lørdag og avsluttes kl 16 på søndag.
Prisen er kr 20.000,- for en hel helg.

Ønskes en til to timers forelesning en lørdag koster det kr 5 000,-

Skreddersydde kurs og forelesninger

Vi kan også skreddersy kurs til deg og dine venner akkurat slik du vil ha det. Av og til har vi laget et kurs på et par timer. Det er f.eks på bestilling for en gruppe som ønsket et tema etter eget ønske.
Pris etter avtale.

For høgskoler og universitet gjelder egne satser

Webinarer

Webinarer gir mulighet til å ha flere ulike foredragsholdere. For deltakelse på webinarer arrangert av deg er prisen kr 1.000 pr time.

Reise, kost og losji

I tillegg til prisen kommer dekning av reise, kost og losji.

Priser på forelesninger gjelder fra 1. januar 2016